Algemene voorwaarden Yoursportshop.nl

Hieronder vindt u gegevens over Yoursportshop.nl die u nodig heeft indien u contact met ons wilt opnemen.

Gegevens Yoursportshop.nl

Adres: Misterstraat 11

Postcode & plaats: 7101 EN Winterswijk

Land: Nederland

KvK-nummer: 09119849

BTW- nummer: NL001388762B53

Rekeningnummer: NL75RABO0353098299

E-mailadres: info@yoursportshop.nl

Klantenservice

Telefoonnummer 0543-534938

E-mailadres (vragen, klachten en opmerkingen) info@yoursportshop.nl

Artikel 1 - Het toepassingsgebied

De hiergenoemde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand van Yoursportshop.nl, en dekken alle verkoophandelingen aan onze klanten via de website www.yoursportshop.nl. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene voorwaarden zijn tevens permanent op internet te raadplegen en te downloaden. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

Artikel 2 - Prijzen

De productprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs van de bestelde artikelen getoond inclusief de verzendkosten. Alle bestellingen moeten in euro worden betaald. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. Yoursportshop.nl behoudt het recht om de prijzen ten alle tijden te wijzigen indien wettelijke regelingen op bepalingen dit noodzakelijk maken. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling.

Artikel 3 - Bestellingen

Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. U kunt alleen bestellen via internet: www.yoursportshop.nl. Yoursportshop.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Yoursportshop.nl goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Yoursportshop.nl dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 - Bevestiging

Wanneer u na de bestelprocedure op de knop “plaats bestelling” klikt, verklaart u het aanbod te aanvaarden.

Artikel 5 - Levering

Wij streven ernaar om het product binnen 1 tot 7 werkdagen te leveren. Adidas leveringen kunnen een paar dagen langer in beslag nemen maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Mocht er een probleem zijn met het leveren van uw product nemen wij contact met u op. Uiterlijk zal het product binnen 21 dagen na de bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er is om een of andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Het risico gaat over op de klant op het moment dat de zaken in ontvangst zijn genomen door de klant. Indien de klant niet de volledige order heeft ontvangen, dan dient de klant uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst aan Yoursportshop door te geven welk gedeelte van de order niet ontvangen is. Voor zekerheid over de levertijd van een product kunt u telefonisch contact opnemen met onze klantenservice.

Artikel 6 - Verzendkosten

Yoursportshop.nl levert in Nederland en daarbuiten. De verzendkosten/administratiekosten voor Nederland en België zijn vastgesteld op € 5,99 per bestelling. Indien het bedrag van de bestelling meer dan € 50- bedraagt worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor overige buitenlandse verzendingen gelden andere verzendkosten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Artikel 7 - Betalingen

Indien er gekozen is voor een betaling via bankoverschrijving, dient deze plaats te vinden binnen 8 dagen na besteldatum. Yoursportshop.nl is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Yoursportshop.nl goede gronden heeft om aan te nemen dat de consument niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. U kunt op de volgende manieren betalen:

  • Overboeking (internetbankieren)
  • iDeal
  • Betaal na ontvangst (eerste bestelling maximaal tot €75. Vanaf bestelling 2 kunt u tot max €150 bestellen mits de vorige keer het bedrag tijdig voldaan is)

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

Alle producten blijven eigendom van Yoursportshop.nl totdat de betaling volledig ontvangen is. Deze bepaling verhindert niet dat het risico met betrekking tot kwaliteitsverlies of beschadiging overgaat op de klant vanaf het moment dat de producten in ontvangst zijn genomen.

Artikel 9 - Tevreden, ruilen of geld terug

Het aanbod zal een zichttermijn van veertien dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens koper. Tijdens de zichttermijn heeft de koper een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. Het recht op retourneren is niet van toepassing op bedrukte artikelen. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren –indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren. De koop is derhalve pas definitief als zeven werkdagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. Het eventueel al door de klant betaalde bedrag wordt binnen uiterlijk 30 dagen terugbetaald door Yoursportshop.nl. After Sales Service De producten moeten in hun originele verpakking teruggestuurd worden, naar het volgende adres:

Yoursportshop.nl

Misterstraat 11

7101 EN Winterswijk

Nederland

Wij aanvaarden geen enkele zending onder rembours, wat de reden ook moge zijn. Klik hier voor retour formulier.

Artikel 9a - Retourneren bedrukte artikelen

Het recht op retourneren, alsmede het herroepingsrecht zijn niet van toepassing op bedrukte artikelen. 

Artikel 10 – Gebrekkig product

Yoursportshop.nl raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.

Wat is een gegronde klacht?

Een klacht moet altijd een bepaalde onderbouwing hebben, dat wil zeggen dat het terecht is dat je met een klacht komt. Een klacht is pas gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • Beschadiging door opzet of door nalatigheid
  • Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
  • Normale slijtage
  • Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing

Bij een gegronde klacht worden de gemaakte kosten van retourzending vergoed door Yoursportshop. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten van retourzending voor rekening van de consument.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van Yoursportshop.nl vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privégebruik toegestaan. Ieder ander gebruik zonder de vooraf gegeven toestemming van Yoursportshop.nl is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 - Ontbinding

Ieder verzuim van de afnemer geeft Yoursportshop.nl de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien dit redelijk is. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mailadres van de klant verstaan.

Artikel 13 - Nietigheid, vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 14 - Toepasselijk recht - Procedures

Deze overeenkomst in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@yoursportshop.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 15 - Persoonsgegevens

Yoursportshop.nl zal de door u verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdelingen van Yoursportshop.nl gebruikt om uw bestellingen uit te voeren. Geheimhouding Yoursportshop.nl verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw bestelling uit te voeren. De volgende informatie wordt nooit aan derden verstrekt: - De informatie die u verschaft bij het invullen van verschillende formulieren: een abonnement op de nieuwsbrief, de registratie van uw online aankopen, het plaatsen van een bestelling. - Informatie over uw computer (IP-adres, besturingssysteem, browsertype enz…) De consument heeft de mogelijkheid bij het registreren van de gegevens aan te geven of hij wel of geen commerciële email wil ontvangen. Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie en tegenwerping van alle persoonlijke gegevens die u aangaan. Als u niet wilt dat derden gebruik maken van uw gegevens, moet u ons daarvan schriftelijk (per post of e-mail) op de hoogte stellen. U stuurt ons dan uw volledige naam, e-mail- en postadres.

Artikel 16 - Gegevens over Yoursportshop.nl

Misterstraat 11

7101 EN Winterswijk

Nederland

Tel: 0543-534938

BIC: ABNANL2A

IBAN: NL75RABO0353098299

KvK nummer : 09119849

 

Vestigingadres:

Misterstraat 11

7101 EN Winterswijk