Privacy en Cookie Policy

 

Privacy Statement Yoursportshop

1.   Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Leugemors Sport (hierna te noemen ‘Yoursportshop’).

Yoursportshop respecteert de privacy van haar webshopbezoekers en behandelt derhalve alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en alle overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot privacy.

Door middel van dit privacy statement informeert Yoursportshop u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit privacy statement is bedoeld om u een antwoord te kunnen geven op onderstaande vragen:

-  Wie is de verantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens? (Zie punt 2)

-  Op welke manier verkrijgen wij uw persoonsgegevens? (Zie punt 3)

-  Welke persoonsgegevens worden er verkregen? (Zie punt 4)

-  Op welke grondslag en voor welk doel verkrijgen wij uw persoonsgegevens? (Zie punt 5)

-  Wie hebben er inzage in deze persoonsgegevens? (Zie punt 6)

-  Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens? (Zie punt 7)

-  Hoelang worden uw persoonsgegevens door ons bewaard? (Zie punt 8)

-  Welke beschermingsmaatregelen worden er door ons getroffen? (Zie punt 10)

2.   Verantwoordelijke

Indien u vragen heeft over het privacy statement van Yoursportshop of over de verwerking van uw persoonsgegevens, of indien u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt inroepen (zie punt 7), dan kunt u uw vragen stellen of uw verzoek richten aan Yoursportshop door een e-mail te zenden via: info@yoursportshop.nl.

3.   Ontvangst

Yoursportshop ontvangt uw gegevens als u onze website bezoekt (zie voor verdere informatie ook het ‘cookie statement’ van Yoursportshop), als u een account aanmaakt op onze website, als u bestellingen plaatst op onze webshop, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, als u het contactformulier op onze website invult, als u gebruik maakt van bepaalde diensten van Yoursportshop en/of als u ons e-mails verstuurt, telefoongesprekken tussen u en Yoursportshop worden gevoerd of u met werknemers van Yoursportshop contact heeft op een andere wijze, bijvoorbeeld via de klantenservice.

4.   Persoonsgegevens

Met betrekking tot de onder punt 5 van dit privacy statement genoemde doelen, kan Yoursportshop de volgende categorieën persoonsgegevens van u verwerken:

 1. Identificatiegegevens, zoals uw naam en adresgegevens;
 2. Contactgegevens, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer;
 3. Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer of creditcardgegevens;
 4. Yoursportshop-accountgegevens, zoals uw klantnummer of bestelgeschiedenis;
 5. Maten van kleding en/of schoenen;
 6. Uw CV en overige door u verstrekte gegevens indien u een sollicitatie via de website verstuurt.

Eveneens kan Yoursportshop informatie verzamelen en verwerken welke wordt verkregen via de website of via het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het kan daarbij gaan om:

 1. Informatie van cookies (zie voor verdere informatie ook het ‘cookie statement’ van Yoursportshop);
 2. Locatiegegevens;
 3. Gegevens via andere websites, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt via Facebook of Instagram (volledigheidshalve wijst Yoursportshop u op de privacy statements van deze partijen. Yoursportshop is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Mocht u via onze website op de website van een derde terechtkomen, bekijkt u dan ook hier zorgvuldig het privacy statement en overige voorwaarden).

5.   Wettelijke gronden en doeleinden

De onder punt 4 van dit privacy statement genoemde persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt op basis van een van de volgende gronden:

 1. U heeft uw toestemming daartoe gegeven;
 2. Het is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 3. Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Yoursportshop rusten;
 4. Het is noodzakelijk voor het behartigen van het gerechtvaardigde belang van Yoursportshop

Yoursportshop verzamelt de onder punt 4 genoemde informatie van u, zodat wij u een betere service en winkelbeleving kunnen bieden. Specifieker omschreven worden de persoonsgegevens verzameld voor de volgende doeleinden: 

 1. Om de door u bestelde producten of diensten te kunnen leveren;
 2. Om te kunnen reageren op uw vragen over onze producten of diensten en om u informatie te kunnen verstrekken over onze producten of diensten;
 3. Om te kunnen reageren op een offerte aanvraag voor grotere aantallen van onze producten;
 4. Om te controleren of uw identiteit en financiële gegevens kloppen in verband met het leveren van onze producten of diensten;
 5. Om onze producten en diensten te verbeteren;
 6. Om klachten over onze producten of diensten te kunnen onderzoeken en opvolging te kunnen geven;
 7. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 8. Om e-mails en/of nieuwsbrieven te kunnen sturen met informatie of aanbiedingen omtrent onze producten en diensten die voor u wellicht interessant kunnen zijn;
 9. Om ons gerechtvaardigde ondernemersbelang te kunnen behartigen, wat onder andere gelegen is in het feit dat wij ervoor willen zorgen dat onze klanten een optimale winkelbeleving ervaren in onze webshop;
 10. In het geval van een sollicitatie via de website, om deze sollicitatie in behandeling te nemen.

6.   Ontvangers van uw persoonsgegevens

 Yoursportshop kan uw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals:

 1. Marketing- en software platforms;
 2. Distributie- en logistieke partners;
 3. Partijen met betrekking waartoe u ons verzocht heeft persoonsgegevens te delen door het maken van verbinding tussen accounts.

 

De situatie kan zich voordoen dat Yoursportshop persoonsgegevens deelt met derden, zoals de beheerder van onze website, de bezorgdienstverlener en de verstrekker van marketingondersteuning. Zij verkrijgen uw persoonsgegevens voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Het is alle derden waarmee Yoursportshop uw persoonsgegevens deelt expliciet niet toegestaan uw persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die niet conform de overeenkomst tussen ons en deze derde zijn. Uw persoonsgegeven worden door Yoursportshop niet verkocht of anderszins tegen vergoeding aan derden verstrekt.

Yoursportshop zal uw persoonsgegevens niet delen met bedrijven die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Mocht deze situatie zich onverhoopt voordoen, dan zorgt Yoursportshop ervoor dat wordt voldaan aan alle vereisten uit de AVG. 

Indien u via de website van Yoursportshop op de website van een derde belandt, dan raden wij u ten zeerste aan het privacy statement van deze derde partijen goed te bekijken. Yoursportshop draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

7.   Uw rechten

Voor vragen en/of opmerkingen omtrent dit privacy statement kunt u een bericht sturen aan: info@yoursportshop.nl. Daarnaast kunt u via deze weg ook onder andere onderstaande rechten uitoefenen. 

 1. Inzage: U kunt inzicht vragen in de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 2. Rectificatie: U kunt vragen of wij uw persoonsgegevens wijzigen en/of aanvullen.
 3. Beperking: U kunt ons vragen om de verwerking te beperken.
 4. Bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen verwerking door ons.
 5. Vergeten: U kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.
 6. Dataportabiliteit: U kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan een derde.

Verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kunnen slechts door u zelf worden ingediend. Yoursportshop kan u daarom vragen uw identiteit kenbaar te maken, om te beoordelen of het verzoek rechtmatig is. Een verzoek hoeft niet altijd door Yoursportshop te worden uitgevoerd. Indien er sprake is van schending van andermans privacy, bescherming van bedrijfsgeheimen, bescherming van intellectueel eigendom, of indien gegevens bijvoorbeeld niet verwijderd kunnen worden omdat nog uitvoering gegeven dient te worden aan een overeenkomst, kunnen wij uw verzoek weigeren. 

Yoursportshop mag u inzage weigeren indien door inzage het recht op privacy van andere personen wordt geschonden, ten behoeve van bescherming van bedrijfsgeheimen of ten behoeve van bescherming van intellectueel eigendom. Indien uw gegevens benodigd zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst of wettelijke verplichting, bestaat de mogelijkheid dat wij uw gegevens (nog) niet kunnen verwijderen.

8.   Bewaartermijn

Yoursportshop bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. In enkele gevallen rust op Yoursportshop een wettelijke bewaarplicht, in dat geval kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard dan oorspronkelijk benodigd voor het doel waarvoor deze waren verkregen.

9.   Wijzigingen

Yoursportshop behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Als het privacy statement wordt gewijzigd, vervangt deze de vorige versie en wordt deze automatisch van kracht. Yoursportshop raadt u dan ook aan dit privacy statement geregeld te raadplegen.

10.  Waarborgen

Helaas is niet te garanderen dat onbevoegden zich nooit toegang kunnen verschaffen tot uw persoonsgegevens. Echter heeft Yoursportshop haar website en webshop zo volledig mogelijk beveiligd en heeft alle benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, verwijdering, ongeoorloofde toegang, etc.

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u een klacht heeft over de omgang van Yoursportshop met uw persoonsgegevens.

Cookies

De Yoursportshop website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Yoursportshop maakt gebruikt van cookies op haar website om:

 • Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van website bezoek;
 • Het delen van informatie op Social Media mogelijk te maken;
 • De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan uw interesses;

Yoursportshop gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.

Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van Google- en Facebook Remarketing campagnes. Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze website hebben getoond, op andere websites die deel uitmaken van het Google- en Facebook Display Netwerk gepersonaliseerde (reclame) boodschappen te tonen. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde (reclame)boodschappen interessanter is dan reclame-uitingen die dit niet hebben. Het weergeven van deze reclameboodschappen gebeurt ook op basis van een cookie-technologie, echter wel volledig anoniem. Er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacy gerelateerde gegevens gekoppeld.

Mocht u geen prijs stellen op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink van Google.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Yoursportshop website, voor zover het niet gaat om functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten werken):

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals pagina-navigatie en toegang tot beveiligde gedeeltes van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

Statistische cookies

Statistische cookies helpen website eigenaren te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken door anonieme data te verzamelen en te rapporteren.

Marketing cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites bij te houden. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

Informatie over cookies

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Bekijk hier welke cookies Yoursportshop exact verzamelt.